اجرای برنامه ی جشن پیروزی انقلاب درسال ۱۳۸۵

اجرای جنگ شادی و تجلیل از دانش آموزان ممتاز پتروشیمی اصفهان با اجرای هنرمندان استان اصفهان