سایه با دست

طاهرزاده

اجرای هنر سایه با دست توسط استاد طاهرزاده (پدر سایه با دست ایران) همراه با کنسرت سایه ها

Read More »