گروه دالتون ها

گروه دالتون ها یکی از گروه های موفق در اجرای نمایش اختصاصی برای کودکان میباشد واز سال ۱۳۹۳ همکاری خود را با موسسه ی آوای هشت ماندگار آغاز نموده است.