مهرداد کردیان

مهرداد کردیان.استنداپ کمدین. شومن صحنه که با مطرح کردن طنز های اجتماعی -شومنی.تقلید صدا و شوخی های سرگرم کننده به اجرای برنامه می پردازد و از سال ۱۳۹۲ همکاری خود را با موسسه ی آوای هشت ماندگار آغاز نموده است.