منصور مجیک

منصور مجیک از شعبده بازان جوان کشور میباشد که از سال ۱۳۸۵فعالیت خود را آغاز نموده است و همکاری خودرا از سال ۱۳۸۸ با موسسه آوای هشت ماندگار آغاز نموده است.