سیدعلیرضا مسلمی

سید علیرضا مسلمی متولد ۱۳۵۸هنر خودرا در سال ۱۳۸۲ به صورت حرفه ای از صدا و سیما یزد آغاز کرد بعد برای ادامه ی کار به تهران نقل مکان کرد وبه طور حرفه ای به کار تقلید صدا مشغول شد .از سال ۱۳۹۳همکاری خود را با موسسه ی آوای هشت ماندگار آغاز کرد