عباس آرمین

عباس آرمین شعبده باز قدیمی و با تجربه ی ایران.

وی از سال ۱۳۸۵ همکاری خود را با موسسه ی آوای هشت ماندگار آغاز نمود.