شب همه شب

33

شب همه شب شکسته خواب به چشمم
گوش بر زنگ کاروانستم
با صداهای نیم زنده ز دور
هم عنان گشته هم زبان هستم.
*
جاده اما ز همه کس خالی است
ریخته بر سر آوار آوار
این منم مانده به زندان شب تیره که باز
شب همه شب
گوش بر زنگ کاروانستم.

تجریش.آبان۱۳۳۷

(شاعر: نیما یوشیج)

 

Check Also

ای شب

هان ای شب شوم وحشت انگیز تا چند زنی به جانم آتش ؟ یا چشم …