آثار دقیقی،زندگینامه ابومنصور محمد دقیقی،زندگینامه دقیقی