خانه ام ابری ست

index

خانه ام ابری ست
یکسره روی زمین ابری ست با آن

از فراز گردنه خرد و خراب و مست
باد میپیچد.
یکسره دنیا خراب از اوست
و حواس من!
آی نی زن که تو
را آوای نی برده ست دور از ره کجایی؟

خانه ام ابری ست اما
ابر بارانش گرفته ست.
در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم،
من به روی آفتابم
می برم در ساحت دریا نظاره.
و همه دنیا خراب و خرد از باد است
و به ره ، نی زن که دائم می نوازد نی ، در این دنیای ابراندود
راه
خود را دارد اندر پیش

(شاعر: نیما یوشیج)

Check Also

ای شب

هان ای شب شوم وحشت انگیز تا چند زنی به جانم آتش ؟ یا چشم …