حسین عباسی

حسین عباسی در ۲۴ فروردین ۱۳۵۴ در شهر بابل به دنیا آمد در محله ی گلشن کودکی خوبی داشت.او گاهی عجیب برای کودکی اش دلتنگ میشود .تلاش های او در اجرای برنامه هایی همچو رنگین کمان-شمارش معکوس -پلاک -گوی و میدان و.. اشاره کرد